Obchodné podmienky

platné od 1.4.2015 do doby vydania nových obchodným podmienok

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode NajKoberce.sk e-shop, ktorého prevádzkovateľom je DAVS s.r.o., so sídlom Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Európska norma STN EN 14159 pojednáva o šírkovej tolerancii textilných podlahových krytín nasledovne:
- metrážne koberce - tkané: povolená rozmerová odchýlka +/- 1,25%
- metrážne koberce - ostatné: povolená rozmerová odchýlka +/- 1,5%
- kusové koberce, behúne, umelá tráva: povolená rozmerová odchýlka +/- 2%
Kladné odchýlky nie sú stanovené a nepovažujú sa za chybu. My a výrobcovia sa však snažíme rezať presne.

- Šírky behúňov sú orientačné, niektoré rolky môžu mať o 1 až 3 cm menej z celkovej šírky
- Obšívanie behúňov a metrážnych kobercov je ručné, nerovnomerné obšitie a mierne odchýlky nie sú považované za chybu
- Možné farebné rozdiely kobercov môžu byť spôsobené rôznym časovým obdobím výroby a teda rozdielnej výrobnej šarže. Farebný rozdiel z dôvodu rozdielnej šarže nie je považovaný za chybu.

Európska norma o rozmerovej tolerancii produktov bytového textilu:
- záclony, závesy, posteľné prehozy, deky, uteráky atď.: povolená rozmerová odchýlka +/- 5%

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.najkoberce.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanovením súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

III. Doprava

Doprava tovaru je zabezpečená kuriérskou spoločnosťou DPD, GLS alebo 123 Kuriér. Nadrozmerné zásielky odosielame prepravnou spoločnosťou Toptrans.

IV. Platobné podmienky

Platba sa uskutoční:

– Platobnou kartou
(Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.)
– Bankovým prevodom
– Dobierkou

V. Dodacie podmienky

1. V prípade platby na dobierku sa zaväzuje predávajúci odoslať kupujúcemu tovar na základe doby uvedenej pri produkte odo dňa doručenia potvrdenej objednávky ak je tovar dostupný u výrobcu. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
2. V prípade platby v hotovosti, kupujúci obdrží emailom či telefonicky informáciu o dátume, kedy bude tovar v predajni pripravený k odberu. Kupujúci sa zaväzuje k jeho vyzdvihnutiu.V prípade keď kupujúci nedodrží podmienky vyššie uvedené, nebudú už jeho ďalšie objednávky tohoto druhu akceptované.
3. V prípade platby na bankový prevod, kupujúci obdrží emailom potvrdenie objednávky s informáciami pre úhradu. Tovar objednávame/ odosielame až po zaplatení objednávky.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch kedy tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
6. V prípade že nepreberie kupujúci objednanú objednávku, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním objednávky do miesta určeného kupujúcim v objednávke a následne späť k predávajúcemu vznikli. Pri takýchto prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zaslanie mimo súdneho vyrovnania v sume 10,90 € s DPH ktoré je potrebné uhradiť do štrnástich kalendárnych dní v opačnom prípade má predávajúci právo na začatie súdneho konania voči nepreberajúcemu kupujúcemu. Predávajúceho v prípadnom súdnom konania zastupuje spoločnosť D.A.S. - právna ochrana a všetky náklady spojené so súdnym konaním znáša nepreberajúci kupujúci.
7. V prípade že nepreberie kupujúci tovar ktorý je rezaný/strihaný na mieru, si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 50% z ceny metrážneho produktu.
8. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo od prepravcu.

Vl. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie bohužiaľ nie je možné pri tovare ktorý je vyrobený pre zákazníka na mieru, tzn. metrážne koberce a všetky rezané alebo strihané produkty na mieru. Tieto požiadavky budú automaticky zamietnuté.

Podmienky pre vrátenie tovaru:
Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave k nám nepoškodil.

Adresa pre vrátanie tovaru:
Tovar nie je nutné zasielať na našu adresu, po dohode ho od Vás bezplatne vyzdvihne náš kuriér. Výnimka sa vzťahuje na nadrozmerný tovar.

Definícia nadrozmernej zásielky:
Nadrozmerná zásielka je definovaná ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: má dĺžku viac ako 200 cm, obvod zásielky je väčší ako 3 m, alebo váži viac ako 31,5 kg. Koberce, umelé trávy a PVC podlahy sú vždy zrolované do rolky svojou kratšou stranou. Avšak aj nadrozmerné koberce a umelé trávy vieme zložiť na polovicu, zrolovať do rolky a takto odoslať – jedná sa o takzvané odoslanie v zloženej rolke. To znamená že aj nadrozmerný koberec napríklad v rozmere 400x500 cm vieme od vás bezplatne vyzdvihnúť a následne vám vrátiť peniaze. Bude však potrebné aby ste ho správne zabalili. Ako na to vás budeme samozrejme predom informovať v e-maily.

Vll. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.najkoberce.sk

Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná nadštandardná záručná doba v trvaní 36 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu: DAVS s.r.o. - NajKoberce.sk, Oravická 1759, 028 01 Trstená. Po obdržaní tovaru a reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

Vlll. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interné účely. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len na účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov a pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

lX. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí. Daňový doklad posielame len e-mailom po odoslaní objednávky.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Slovenská republika
obor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č..: 00421/41/7632 130, Fax č.: 00421/41/7632 139
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Sledujte nás a inšpirujte sa pri výbere #najkoberce Zobraziť profil